top of page

Informació del Teatre Sant Vicenç

El Centre Parroquial Sant Vicenç és una entitat sense ànim de lucre vinculada al barri de La Creu Alta de Sabadell i a la seva Parròquia. 
El teatre és l’eix vertebrador de l’activitat de l’entitat, entenent-lo com a un element de formació, per fruir del lleure i de l’activitat relacional i, alhora, tenint en compte la qualitat de la programació teatral que es representa cada temporada. 
Aquesta combinació d’objectiu social i bona qualitat teatral és el que ha fet assolir al Centre Sant Vicenç els majors èxits. 

.

 

HISTÒRIA DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ

 

El Centre P. Sant Vicenç de Sabadell es va constituir amb aquest nom l’any 1944, però aquest no fou l’inici de l’activitat teatral vinculada a la Parròquia. Encara que potser hi hagués representacions anteriors, pel dia 19 de març de 1918 es documenta la primera funció de l’Associació de Lluïsos al Casinet de la Creu Alta. Aquest grup és l’embrió del que seria el Centre Sant Vicenç. Durant els anys 30, va créixer i es va consolidar l’entitat. L’any 1935 tenia 150 socis i diverses seccions a part del teatre, com ara un equip de futbol i una secció d’excursionisme. La Guerra Civil va suposar la fi de l’Associació, en estar vinculada amb la catalanista Federació de Joves Cristians.

La constitució del Centre Parroquial

Després de la guerra, les activitats teatrals no es van reiniciar fins a la temporada 1942/43, sota el nom d’Acció Catòlica de Sant Vicenç. Aquell any fou nomenat Mn. Josep de Plandolit com a nou rector de la parròquia i els antics membres dels Lluïsos constituïren el recuperat grup teatral. Es va acabar d’adequar un nou local per fer-hi representacions i així els primers Pastorets del barri de La Creu Alta de Sabadell després de la guerra es van poder estrenar el Nadal del 1942.
A partir de 1944, es va constituir el grup com a Centre Parroquial de Sant Vicenç de Jonqueres.

 

La construcció de l'actual teatre

La dècada dels cinquanta vindrà marcada per un nou trasllat, aquesta vegada sembla que definitiu. Amb l’empenta de Mn. Josep i de la majoria de membres del Centre es va poder construir l’actual seu de l’entitat. I així l’1 de gener de 1955 es va estrenar Els pastorets en el nou teatre. Des d’aleshores i fins a la temporada 1965/66, es van fer representacions de teatre cada setmana al llarg de les diverses temporades. Tres directors, Modest Arnau, Daniel Balañà i Frederic Oller, van anar alternant-se en la tasca directiva. Durant aquests anys van anar alternant per Nadal les representacions d’Els pastorets en les versions de Josep Maria Folch i Torres i de l’Estel de Natzaret. 

El tancament provisional

A partir de la temporada 1964/65 es va iniciar una davallada de l’activitat encara que es van continuar fent les representacions de L’Estel de Natzaret, es van anar espaiant les dates de les representacions i s’abandonaren les actuacions setmanals. I així el 1966 es va tancar el Centre per la manca d’entusiasme entre els socis i sòcies, i per una davallada de públic.

La represa

No seria fins al Nadal de 1970/71 que es tornaria a obrir el Centre. L’artífex fou Antoni Garcia que va preparar uns Pastorets amb un grup de jovent, molts d’ells fills dels antics actors i actrius del Centre. A partir d’aleshores es va reiniciar l’activitat teatral i, a poc a poc, amb un nou jovent i amb la lenta incorporació d’antics membres es va anar consolidant novament el grup al llarg de la dècada dels anys setanta. A més del vessant teatral, es van iniciar altres seccions dins del Centre com ping-pong, esplai, excursionisme, activitats per al jovent, un butlletí (El Tallaret) i diversos grups de música. Per tal de recollir tota aquesta activitat el 1974 es va ampliar el Centre amb la construcció de diverses sales polivalents.
 

La creació del Taller de Teatre

A finals dels anys vuitanta es va crear el Taller de Teatre per a infants. A partir de la secció infantil, es va voler consolidar un grup que mantingués els nens i nenes del Centre actius, després de la inèrcia generada per l’exitós musical Oliver, el noi de l’orfenat. Així es va crear el Taller, que ja fa més de trenta anys que s’ha convertit en el més important planter d’actors i actrius de la nostra ciutat. Del Centre, han sortit importants actors i actriu del nostre país, com Mariona Ribas, Pep Ambròs, Xavi Duch i Marc Balaguer, entre d’altres.

El Centre al segle XXI

L’any 2005 es va commemorar el Cinquantenari de la construcció de l’actual seu del grup. Per celebrar-ho, Toni Ten va coordinar l’espectacle Les Nostres Cançons, que reunia números musicals de les obres representades durant aquests cinquanta anys de teatre. El 2010, per adaptar el ja envellit escenari als nous temps, es van començar les obres de la caixa escènica. Aquesta tan necessària renovació ha suposat un gran pas endavant en la complexitat dels muntatges posats en escena, amb un gran èxit de públic i crítica.

En els darrers anys, s’han programat habitualment una setantena de representacions pròpies per temporada, superant els 12.000 espectadors anuals. Actualment, el Centre Sant Vicenç és una de les entitats culturals i socials més dinàmiques de Sabadell amb més de 1.600 socis i sòcies.

Fes-te soci

Per participar en els muntatges i activitats del Teatre Sant Vicenç, cal ser soci o sòcia. Com a membre del Centre podràs aconseguir descomptes exclusius per a les obres de programació pròpia, accedir a altres promocions per a socis i sòcies i a l'aplicació SantViFlix on es poden visualitzar totes les obres fetes pel nostre grup de teatre. També rebràs la informació via correu electrònic de les activitats i programació prevista. Per donar-vos d’alta, només haureu d’omplir el formulari que trobareu a l'apartat associa't de la nostra pàgina web. 

Socis familiars: 75€/anuals 
Socis individuals (majors de 16 anys): 42€/anuals 
Matrícula d’ingrés única de 60€ pels socis individuals i 100€ pels socis familiars. 

 

HISTÒRIA

IDEARI DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ

EL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ:

-és un espai d’Església d’unió entre la fe i la cultura.
-és un espai obert on es fomenta la participació de tothom.
-és un espai de respecte mutu i de tolerància envers la diversitat dels qui en formen part, infants, joves i grans. 
-és un espai on les relacions entre els seus integrants han de basar-se en la cordialitat, el respecte, la igualtat i la cooperació. 
-es basa en el voluntariat i el treball en equip per aconseguir un objectiu comú i de caire altruista, sense esperar-ne beneficis propis, sabent que el que es rep no té preu. 
-entén el voluntariat amb compromís, responsabilitat i qualitat, que és la base de l’aprenentatge, del desenvolupament i del creixement personal en comunitat. 
-té com a objectiu la formació en valors humanitaris i cristians que emanen de l'Evangeli com ara la convivència, l’altruisme, la solidaritat, el civisme, la senzillesa i la humilitat. 
-té voluntat de transformació de la societat actual cap a una societat més comunitària, integradora i socialment més justa. 
-està arrelat al seu entorn i actua dins d'aquest: barri, ciutat i país, per això valora i potencia el patrimoni cultural tradicional català. 

COMISSIÓ DE VALORS
CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
A la Creu Alta, el febrer de 2016.

IDEARI

ESTATUTS DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ DE JONQUERES DE SABADELL

Títol I. NATURALESA DE L’ASSOCIACIÓ

Article 1 . Naturalesa

El Centre Parroquial Sant Vicenç és una associació privada de fidels, constituïda a la Diòcesi de Barcelona el dia 2 de juny de 1955 i aprovada en aquesta mateixa data pel Sr. Arquebisbe de la Diòcesi. Posteriorment amb data 24 de febrer de 1981 va ser inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 58 de la Secció Especial, Grup C.
Constituïda la Diòcesi de Terrassa, l’entitat passa a dependre canònicament d’aquest Bisbat i a regir-se per aquests estatuts. 

Article 2. Domicili social 

L’associació té el seu domicili al carrer de Montllor i Pujal, número 101-103 de Sabadell, la Creu Alta. 

Títol II. FINALITATS

Article 3. Finalitats

L'associació té les següents finalitats:
  1. La formació humana i cristiana dels socis, especialment de les nens, nenes i joves, conforme a l'evangeli i a la doctrina de l'Església Catòlica, procurant que les activitats que es programin estiguin en consonància amb aquesta finalitat. 
  2. Vetllar pel manteniment i funcionament de les instal•lacions 

Títol III. MEMBRES DE L´ASSOCIACIÓ

Article 4. Altes

Podran ser membres de l'associació totes aquelles persones que reuneixin les condicions exigides pel dret comú, acceptin els seus estatuts i l'esperit de l'associació i que no s’hagin manifestat públicament contra la fe cristiana.
Per formar part de l'associació hauran de sol•licitar-ho per escrit a la Junta Directiva, la qual podrà sol•licitar la informació complementària que consideri més oportuna abans de pronunciar-se sobre l'acceptació o no de la nova incorporació. 

 

Article 5. Drets i obligacions

Tots i totes els/les membres de l´associació tenen els mateixos drets i obligacions. Corresponen als membres els següents drets i obligacions:

 • 1.-Participar amb veu a les assemblees generals i amb vot a partir de la majoria d’edat.

 • 2.-Tenir vot actiu i passiu pels càrrecs directius, també a partir de la majoria d’edat.

 • 3.-Acceptar les disposicions dels estatuts i les decisions valides de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva.

 • 4.-Participar activament de les activitats de l'associació amb vista a aconseguir les finalitats estatutàries.

 • 5.-Contribuir al manteniment de les despeses i activitats de l’entitat a través d’una quota que, anualment, fixarà l’Assemblea General.

 

Article 6. Baixes

Els membres de l'associació causaran baixa per decisió pròpia, per incompliment reiterat i injustificat de les seves obligacions i també conforme al que estableix el dret canònic vigent. 
En aquests darrers casos, la Junta Directiva escoltarà prèviament al o a la membre afectat o afectada. 

Títol IV. GOVERN DE L´ASSOCIACIÓ

Article 7. Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan del govern de l’associació. Està integrada per tots els membres de l'associació. 

 

Article 8. Competències 

L’Assemblea General, presidida pel Consiliari, que podrà delegar aquesta funció al/la President/ta o Vicepresident/ta de l’Associació, té especialment les següents competències 

 • 1.-Aprovar la memòria anual de les activitats de l'Associació, així com el pla d’actuacions de l’any següent.

 • 2.-Aprovar l’estat de comptes de l'exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari.

 • 3.-Escollir el/la President/ta de l’Associació i membres de la Junta Directiva.

 • 4.-Acordar, si és el cas, el canvi de domicili social de l’Associació, sempre que estigui dins del territori de la diòcesi i prèvia comunicació a l’Ordinari del lloc.

 • 5.-Fixar la quantitat de les quotes ordinària i extraordinària que han de satisfer els membres de l’Associació.

 • 6.-Interpretar les disposicions dels estatuts de l’Associació

 • 7.-Aprovar el reglament de règim intern que l’Associació es vulgui donar 

 • 8.-Aprovar les modificacions dels estatuts i acordar l’extinció de l’Associació

 • 9.-Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i direcció de l’Associació 

 

Article 9. Convocatòria

L’Assemblea General ordinària se celebrarà anualment i serà convocada pel President/ta amb el vistiplau del Consiliari, almenys amb quinze dies d’antelació, mitjançant convocatòria que el/la Secretari/a dirigirà a tots els membres de l’Associació que tenen dret a participar a l’Assemblea al seu propi domicili o a través de mitjans telemàtics al correu electrònic notificat pels socis o sòcies a l’Associació. A la convocatòria constarà el dia, hora, lloc de reunió i ordre del dia de la mateixa. 

 

Article 10. Assemblea General Extraordinària 

L’Assemblea General Extraordinària es convocarà quan ho consideri convenient per al bé comú de l'associació, o la Junta Directiva, o una cinquena part dels membres de l’Associació, amb veu i vot, assenyalant l’ordre del dia de la mateixa. 

 

Article 11. Junta Directiva 

La Junta Directiva és el càrrec executiu de l’Associació i està integrada pel Consiliari, el/la President/ta, el/la Vicepresident/ta, el/la Secretari/a , el/la Tresorer/a, i els/les diferents vocals representants de cadascuna de les seccions del Centre.


Els membres que integren la Junta Directiva són escollits per un període de tres anys, podent ser reelegits indefinidament.
La presentació de les candidatures s’ha de realitzar de la següent manera:

 • 1.-El/La President/ta de la Junta sortint convoca, en el termini de dos mesos, l’Assemblea General i obre el període de presentació de les candidatures.

 • 2.-Els/les candidats/tes hauran de ser majors de divuit anys i amb un mínim de tres anys d’antiguitat com a soci/sòcia de l'associació. 

 • 3.-Les candidatures es presentaran per escrit especificant el nom del candidat/ta i la resta de components en un sobre tancat dirigit al Consiliari abans d’una setmana de la data de l´Assemblea.

 • 4.-Es pot presentar un/una sol/a membre com a candidat/ta a President/a que, en el cas de resultar escollit, té l´obligació de formar la resta de la Junta Directiva tal i com la configuren aquests estatuts, la qual, haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

 • 5.-També es pot presentar un grup de diversos/es socis/sòcies que formin només una part de la Junta Directiva que, en el cas de resultar escollits, hauran de formar la resta de la Junta Directiva, tal i com la configuren aquests estatuts, la qual, haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

 • 6.-Es pot presentar també un grup amb diferents membres que formen la totalitat de la Junta Directiva, tal i com la configuren aquests estatuts.

 • 7.-A l’Assemblea General els/les candidats/tes hauran d´exposar el seu programa d´actuació i atendre totes les possibles preguntes i requeriments que se’ls faci al respecte.

 • 8.-Seguidament es procedirà a l’elecció de la Junta Directiva tal i com especifica l’article 20 d’aquests estatuts.

 

Article 12. Competències 

Les competències de la Junta Directiva són especialment les següents: 

 • 1.-Executar els acords vàlids de les Assemblees Generals que no s’hagin encarregat a una comissió especial o persona.

 • 2.-Preparar la memòria i el pla anual d’activitats de l’Associació. 

 • 3.-Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost ordinari i extraordinari preparat pel Tresorer/a abans de ser presentat a l’Assemblea General.

 • 4.-Preparar l’ordre del dia de les Assemblees Generals.

 • 5.-Proposar les modificacions dels estatuts.

 • 6.-Admetre els nous i noves membres de l’Associació i decidir la baixa dels i les membres, d´acord amb l’article sis dels estatuts.

 • 7.-Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per legitimar actuacions respecte a tercers i atorgar poders a advocats i procuradors dels Tribunals per defensar i representar a l´Associació en assumptes judicials, previ coneixement de l’òrgan eclesiàstic competent.

 

Article 13, Reunions

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada al mes. Es podrà reunir també sempre que sigui convocada pel/la President/ta o ho demani una tercera part de membres de la mateixa. 

 

Article 14. President/ta

El/la President/ta de l´Associació ostenta la representació legal de la mateixa i li corresponen les següents funcions: 

 • 1.-Presidir i dirigir les Assemblees Generals, juntament amb el Consiliari i les reunions de la Junta Directiva.

 • 2.-Ordenar la convocatòria i assenyalar l’ordre del dia de les reunions d’aquests òrgans.

 • 3.-Dirigir les votacions i aixecar les sessions.

 • 4.-Comunicar a l’Ordinari del lloc els membres elegits per a compondre la Junta Directiva, elegits per l´Assemblea general, el canvi de domicili social, les modificacions dels estatuts i l’extinció de l’Associació, a efectes pertinents.

 

Article 15. Vicepresident/a

El/la Vicepresident/a substituirà al President/a en totes les seves funcions quan aquest no pugui actuar. 

 

Article16. Secretari/a 

El/La Secretari/a de l’Associació, que ho serà també de la Junta Directiva, té les següents funcions: 

 • 1.-Cursar per ordre del President/a , les convocatòries de les Assemblees Generals.

 • 2.-Aixecar acta de les reunions dels òrgans de govern de l’Associació, on hi figurin els temes tractats i els acords presos; administrar el llibre o registre d’actes corresponent.

 • 3.-Procurar que els/les encarregats/des de portar a terme els acords els complimentin.

 • 4.-Portar el registre d´altes i baixes dels/les membres de l´Associació.

 • 5.-Certificar document de l´Associació amb el vistiplau del President/a.

 • 6.-Tenir cura de l’arxiu de l’Associació

 

Article 17. Tresorer/a

El/la Tresorer/a té les següents funcions: 

 • 1.-Administrar els béns econòmics i patrimonials de l’Associació d´acord amb les decisions de l’Assemblea General i el que estableix el dret comú.

 • 2.-Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost ordinari i extraordinari anuals de l’Associació.

 • 3.-Recavar dels membres de l´Associació les quotes fixades segons els estatuts.

 

Article 18. Consiliari

El càrrec de Consiliari correspon al Rector de la Parròquia de Sant Vicenç, a no ser que l’Ordinari decideixi nomenar a una altra persona.
El Consiliari assistirà i presidirà les Assemblees Generals i podrà assistir a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot. 
Podrà presidir o delegar aquesta presidència al/la President/a a les reunions de la Junta Directiva i les Assemblees Generals. 
Podrà rellevar del seu càrrec a qualsevol membre de la Junta Directiva si no actua segons la finalitat de la institució. 
Podrà vetar els acords de l’Assemblea General si aquests fossin contraris a les finalitats de l’Associació i/o estiguessin en contra de la seva autoritat. 
Tindrà cura de l´animació espiritual dels membres de l’Associació, contribuirà a que aquests mantinguin sempre la seva naturalesa i finalitats eclesials i fomentarà la participació de la mateixa en els plans pastorals diocesans, d´acord amb el objectius de l’Associació. 

Títol V. REUNIONS I ACORDS DE L’ASSOCIACIÓ

 

Article 19. Reunions

L’Assemblea General quedarà constituïda, en primera convocatòria, amb la presència de la majoria absoluta dels convocats i, en segona convocatòria, amb un número inferior. 
Els membres que no puguin assistir a l’Assemblea General podran delegar la seva representació i vot a una altra persona. La delegació i/o el sentit del vot s’haurà de realitzar per escrit i signat pel qui delega. 

 

Article 20. Acords

Per prendre acords vàlids i vinculants es requereix la majoria absoluta de vots; si després de dos escrutinis persisteix la igualtat de vots, el/la President/a i/o el Consiliari poden resoldre l’empat amb el seu vot de qualitat. 
No obstant això, per a la modificació dels estatuts i per a l’extinció de l’Associació, l’Assemblea General haurà de prendre l’acord en un únic escrutini vàlid i amb la majoria de dos terços dels vots emesos. 
Per a les eleccions, es requereix la majoria absoluta dels vots; després de dos escrutinis ineficaços, es farà una votació sobre els dos candidats que hagin obtingut el major número de vots; després del tercer escrutini, en cas d´empat, el Consiliari escollirà a qui consideri més idoni per a les finalitats de l’Associació. Si el Consiliari no considera oportú participar de l’elecció, s’escollirà el de major edat. 

 

 

Títol VI. FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA

 

Article 21.

Corresponen el Bisbe diocesà les següents facultats: 

 • 1.-El dret de visita i inspecció de totes les activitats de l’Associació.

 • 2.-La confirmació del Consiliari de l’Associació en el cas que no sigui el Rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres o el nomenament d´un altre sacerdot com a Consiliari.

 • 3.-Exigir en qualsevol moment rendició detallada dels comptes.

 • 4.-L’aprovació de les modificacions dels estatuts.

 • 5.-La dissolució de l’Associació, d´acord amb el dret.

 • 6.-Les altres facultats que el dret canònic vigent li atribueix.

 

 

Títol VII. ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS

 

Article 22.

L’Associació podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals, d´acord amb els estatuts i el dret canònic vigent. 
Podrà adquirir béns temporals mitjançant donacions, herències o llegats que siguin acceptats per la Junta Directiva. 

Títol VIII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 

Article 23. Modificació dels estatuts

La modificació dels estatuts haurà de ser aprovada per l’Assemblea General en un únic escrutini vàlid i amb la majoria dels dos terços de vots. Les modificacions, una vegada aprovades per l’Associació, precisen per entrar en vigor l’aprovació del Bisbe diocesà 

Article 24. Extinció i dissolució 

L’Associació es podrà extingir per la decisió de l’Assemblea general extraordinària, presa en un únic escrutini vàlid, amb la majoria de dos terços de vots emesos. Podrà ser suprimida per la decisió del Bisbe diocesà, si l’activitat de l’Associació és causa de dany greu a la doctrina o disciplina eclesiàstica o causa escàndol als fidels, com estableix el dret. 

 

Article 25. Destinació dels béns

En cas d’extinció o dissolució de l’Assemblea, els béns de la mateixa seran lliurats a la Parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres. 

Sabadell, a cinc de juliol de dos mil disset.
Signat: Alfons Gea Romero
Consiliari President

Modificat per l'Assemblea General a 5 de juliol de 2023

ESTATUTS
bottom of page